ตารางเปรียบเทียบราคาพิมพ์กล่องขนาดต่างๆ

ขนาดกางออกไม่เกินจำนวน/ใบใบละ/บาทรวมราคา
A51,000 ใบ4.00 บาท4,000 บาท
A41,000 ใบ5.00 บาท5,000 บาท
A31,000 ใบ10.00 บาท10,000 บาท
A24,000 ใบ10.07 บาท40,280 บาท