5.สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้หรือไม่?

สามารถดำเนินการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้ โดยแจ้งข้อมูลดังนี้
1. ชื่อบริษัท
2. ที่อยู่
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
4. เลขที่สาขา พร้อมการแจ้งยืนยันการชำระเงิน